SUMMER MEDIA STUDIO
SOUND AND MUSIC IN FILM

Dalyvavimo sąlygos

Apie projektą

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos organizuojamos tarptautinės kūrybinės kino dirbtuvės, kur tarptautinėse komandose, padedami dėstytojų profesionalų, dalyviai semiasi patirties ir ugdo meistriškumą skirtingose kino kūrybos plotmėse. Dalyvavimo projekte sąlygas nustato, dalyvius atrenka ir projektą įgyvendina Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir jos pasitelkti partneriai.

Intelektinės nuosavybės teisės

Dalyvaudamas projekte Dalyvis supranta ir sutinka, kad jo kūrybinės veiklos Vasaros Media Studijoje rezultatai (kūriniai, atlikimai, epizodai, ištraukos, fragmentai, nuotraukos ir kt.) priklauso Lietuvos muzikos ir teatro akademijai ir gali būti naudojami:

 • bendriems projekto kūriniams sukurti ir tokiems kūriniams realizuoti kino rinkoje;
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Vasaros Media Studijos savireklamai ir pristatymui bet kokiu būdu ir forma (nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių);
 • dalyvio savireklamai ir veiklos pristatymui bet kokiu būdu ir forma (nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių);
 • Projekto rezultatų naudojimas

  Tiek Organizatorius, tiek Dalyvis turi teisę inicijuoti, organizuoti ir įgyvendinti projekte sukurtų kūrinių sklaidą ir realizuoti juos kino rinkoje šiomis sąlygomis:

 • Projekto kūrinys pristatomas kaip Vasaros Media Studijos produktas, neiškraipytas ir kitaip nepakeistas;
 • Nurodomi kūrinio bendraautoriai, aktoriai, organizatoriai, partneriai ir kt., kaip tai padaryta originaliame baigtiniame kūrinyje/kūrinio įraše (tikslūs vardai, pseudonimai, prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir kt.)
 • Jei šalys nesusitaria kitaip, bet kokia finansinė nauda (honoraras, licencijos kaina, piniginė premija, prizas ir pan.), gauta realizuojant projekto kūrinį, dalijama 50% Organizatoriui 50% Dalyviui (ir kitiems autoriams/atlikėjams pagal jų tarpusavio susitarimus
 • Saugumas

  Dalyvis pats yra atsakingas už savo saugumą projekto metu, įsipareigoja savo veiksmais nesukelti grėsmės ir pavojaus kitų dalyvių ir Organizatoriaus bei turto saugumui, imtis visų priemonių tokiam saugumui užtikrinti ir nedelsiant informuoti Organizatorių apie projekto metu saugumui ir sveikatai kylančias grėsmes.

  Dalyvio sveikata

  Jei Dalyvis neinformavo Organizatoriaus apie savo sveikatos būklę, Organizatorius neatsako už dėl to kilusius padarinius Dalyvio sveikatai.

  Apribojimai ir draudimai

  Bet kokių narkotinių ir kt. psichotropinių medžiagų vartojimas projekto metu yra griežtai draudžiamas. Nepaisantys šio draudimo dalyviai gali būti šalinami iš projekto.

  Už bet kokią žalą paties Dalyvio, kitų dalyvių sveikatai, projekto inventoriui ar kt. turtui, kuri atsiranda Dalyviui esant paveiktam alkoholinių, narkotinių ir kt. psichotropinių medžiagų ar vaistų, atsako ir su tuo susijusius nuostolius Organizatoriui ir kitiems dalyviams atlygina Dalyvis.

  Asmens duomenų apsauga

  Dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys ir su dalyvavimu projekte susijusi informacija būtų naudojama realizuojant projekto kūrinius ir įgyvendinant su tuo susijusias intelektinės nuosavybės ir kitas teises, įskaitant bendradarbiavimą su kolektyvinio teisių administravo asociacijomis bei kūrinių naudotojais ir pan. trečiaisiais asmenimis. Organizatorius įsipareigoja minėtiems tikslams naudoti tik tuos Dalyvio duomenis ir informaciją, kuri būtina minėtiems tikslams pasiekti.

  Registration form

  Application deadline – 15 April, 23:59

  The selection process usually takes about a month. The selected participants will be informed via e-mail.